Warsztaty praktyczne z zakresu innowacyjnej diagnozy i terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu

Warsztaty praktyczne z zakresu innowacyjnej diagnozy i terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu

Temat: Warsztaty praktyczne z zakresu innowacyjnej diagnozy i terapii neurorozwojowej w różnych typach zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu – WARSZTATY DENEMS

Data: 18.03.2022 godz 13:00


Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa

Cel edukacyjny:

Edukacja uczestników w kierunku nabycia praktycznych umiejętności w zakresie operowania metodami diagnostycznymi oraz środkami terapeutycznymi w zależności od wieku, stopnia dysfunkcji układu nerwowego oraz typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci w różnych okresach rozwojowych
 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci na różnych poziomach dysfunkcji układu nerwowego
 • będą potrafili sprawnie dobrać i wykonać ćwiczenia dla dzieci z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu (hipertonia, hipotonia, dyskineza/hiperkineza)
 • będą potrafili poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

Wiedza:

 • Absolwent posiada wiedzę na temat planowania postępowania terapeutycznego w odniesieniu do pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia cechy hipertonii w celu poprawnego planowania zarówno sesji terapeutycznej, jak również całego cyklu.
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia cechy hipotonii w celu poprawnego planowania zarówno sesji terapeutycznej, jak również całego cyklu
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia cechy dyskinezy/hiperkinezy w celu poprawnego planowania zarówno sesji terapeutycznej, jak również całego cyklu

Umiejętności:

 • Absolwent potrafi przeprowadzić proces diagnostyczny i odpowiednio zaprogramować terapię pacjenta w wieku rozwojowym.
 • Absolwent potrafi odpowiednio dostosować środki terapeutyczne w zależności od wieku, stopnia dysfunkcji i typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.
 • Absolwent potrafi odpowiednio dostrajać parametry oddziaływania na pacjenta (siłę, częstotliwość oraz rejon) w zależności od typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.
 • Absolwent potrafi dokonać wstępnej selekcji w zakresie doboru dodatkowych form leczenia oprócz fizjoterapii.
 • Absolwent zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

Kompetencje społeczne:

 • Absolwent samodzielnie organizuje i przeprowadza proces terapeutyczny dziecka w całym okresie rozwojowym od urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych
 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia celowości i charakteru stosowanej terapii u dziecka
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych wynikających z niepełnosprawności dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy terapeutycznej dotyczącej wieku rozwojowego
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy terapeutycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Praktyczne wykorzystanie wiedzy diagnostycznej w pracy z dzieckiem młodszym
 2. Praktyczne wykorzystanie wiedzy diagnostycznej w pracy z dzieckiem starszym
 3. Praktyczne wykorzystanie wiedzy terapeutycznej w pracy z dzieckiem młodszym z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu oraz ze zróżnicowanym poziomem dysfunkcji układu nerwowego
 4. Praktyczne wykorzystanie wiedzy terapeutycznej w pracy z dzieckiem starszym z różnymi typami zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu oraz ze zróżnicowanym poziomem dysfunkcji układu nerwowego

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):
Weekendowy
Tygodniowy

Zapisz się