Nowe trendy w diagnostyce neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

Nowe trendy w diagnostyce neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

Temat: Nowe trendy w diagnostyce neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych – DENEMS 1

Data: 01.04.2022 godz 13:00

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa.

Cel edukacyjny:

Opanowanie praktycznych umiejętności przeprowadzenia procesu diagnozy dziecka w całym okresie rozwojowym z wykorzystaniem autorskiej karty badania metody Developmental Neuromotor Stimulation (DENEMS).

Efekty kształcenia:

Uczestnicy osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka w całym okresie rozwojowym
 • będą potrafili zaplanować na podstawie wyników badania proces terapeutyczny dziecka w całym okresie rozwojowym
 • będą poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu diagnostycznego dziecka w całym okresie rozwojowym
 • będą poprawnie nadzorować cały proces usprawniania dziecka w całym okresie rozwojowym

Wiedza:

 • Absolwent rozróżnia i definiuje mechanizmy neurofizjologiczne stanowiące podstawę rozwoju motoryki dużej człowieka w wieku rozwojowym (od urodzenia do uzyskania dojrzałości kostnej)
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia poszczególne wzorce ruchowe występujące w rozwoju motorycznym człowieka w wieku rozwojowym
 • Absolwent posiada wiedzę na temat rożnych zaburzeń psychosomatycznych występujących w okresie rozwojowym
 • Absolwent posiada wiedzę na temat struktury procesu diagnostycznego w całym okresie rozwojowym

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie obsługuje kartę badania metody DENEMS w całym okresie rozwojowym człowieka od urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych
 • Absolwent potrafi z wykorzystaniem karty badania zweryfikować kryteria kwalifikacji dziecka do terapii w każdym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi na podstawie karty badania określić ogólny plan terapii dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi na podstawie karty badania określić prognozę dotyczącą kierunku rozwoju dziecka w całym okresie rozwojowym

Kompetencje społeczne

 • Absolwent samodzielnie potrafi zorganizować i przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafikomunikować się z opiekunami w celu wyjaśnienia charakteru zaburzeń występujących u dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych wynikających z niepełnosprawności dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji wiedzy diagnostycznej dotyczącej dziecka w całym okresie rozwojowym
 • Absolwent jest świadom własnych ograniczeń w zakresie wiedzy diagnostycznej i jest zmotywowany do samodoskonalenia się

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do diagnozy okresu rozwojowego
 2. Klasyfikacja zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu
 3. Analiza kolejnych etapów badania dziecka w każdym okresie rozwojowym
 4. Praca z kartą badania z wykorzystaniem nagrań video
 5. Praca z kartą badania z udziałem pacjentów

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

Zapisz się