Nowatorskie podejście do terapii neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

Nowatorskie podejście do terapii neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

Temat: Nowatorskie podejście do terapii neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych – DENEMS 2

Data: 06.05.2022 godz 13:00

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa

Cel edukacyjny:

Opanowanie praktycznych umiejętności przeprowadzenia ćwiczeń typowych dla małego dziecka (tzw. ćw. ze starterem ’wzorzec ruchu’) oraz dla starszego dziecka (tzw. ćw. ze starterem ‘funkcja mięśnia’).

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie wykonywać wszystkie ćwiczenia typowe dla dzieci młodszych (starter ‘wzorzec ruchu’) i starszych (starter ‘funkcja mięśnia’)
 • będą potrafili sprawnie dobrać ćwiczenia w zależności od wyników badania
 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić pojedynczą sesje terapeutyczną w przypadku dziecka małego (starter ‘wzorzec ruchu’) stanowiącą część główną terapii
 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić pojedynczą sesje terapeutyczną w przypadku dziecka starszego (starter ‘funkcja mięśnia’) stanowiącą część główną terapii
 • będą potrafili poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu terapeutycznego dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

Wiedza:

 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia sposoby przeprowadzenia ćwiczenia w różnych grupach wiekowych oraz na różnych poziomach skali niepełnosprawności (GMFCS)
 • Absolwent definiuje wszystkie wzorce ruchowe typowe dla dziecka małego i posiada teoretyczną wiedzę na temat konstrukcji ćwiczenia ze starterem ’wzorzec ruchu’ opartego na działaniu odruchowym w części głównej terapii
 • Absolwent charakteryzuje wszystkie ćwiczenia typowe dla dziecka starszego i posiada teoretyczną wiedzę na temat konstrukcji ćwiczenia ze starterem ‘funkcja mięśnia’ opartego na aktywnej współpracy z terapeutą

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie posługuje się ruchem podłoża oraz komunikacją proiprioceptywna w celu opanowania zasad pracy z dzieckiem małym opartym na działaniu odruchowym
 • Absolwent sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia ze starterem ’wzorzec ruchu’ z wykorzystaniem lalek oraz na sobie
 • Absolwent sprawnie posługuje się systemem podwieszeń w celu dostarczenia dodatkowego wsparcia w terapii dziecka na poziomie IV-V GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia ze starterem ’funkcja mięśnia’’ w terapii dziecka starszego (na sobie)
 • Absolwent poprawnie łączy wyniki karty badania z doborem ćwiczeń zarówno dla dziecka małego i starszego oraz potrafi poprawnie zaplanować część główną terapii w ramach jednostki terapeutycznej

Kompetencje społeczne:

 • Absolwent samodzielnie organizuje i przeprowadza proces terapeutyczny dziecka w całym okresie rozwojowym od urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych
 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia celowości i charakteru stosowanej terapii u dziecka
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych wynikających z niepełnosprawności dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy terapeutycznej dotyczącej wieku rozwojowego
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy terapeutycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Opanowanie zasad terapii małego dziecka opartej na odruchowych odpowiedziach ze strony układu nerwowo-mięśniowego
 2. Przepracowanie wszystkich ćwiczeń typowych dla małego dziecka z wykorzystaniem lalek oraz na sobie
 3. Przepracowanie wszystkich ćwiczeń typowych dla starszego dziecka opartych na współpracy z terapeutą (z wykorzystaniem systemu podwieszanego – praca na sobie)
 4. Planowanie procesu terapeutycznego w DENEMS (budowa sesji terapeutycznej i mikrocyklu terapeutycznego)

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

Zapisz się