Innowacyjne wykorzystanie technik manualnych w terapii neurorozwojowej

Innowacyjne wykorzystanie technik manualnych w terapii neurorozwojowej

Temat: Innowacyjne wykorzystanie technik manualnych w terapii neurorozwojowej – DENEMS 3

Data: 10.06.2022 godz 14:00

 

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa

Cel edukacyjny:

Opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się technikami manualnymi w fizjoterapii wieku rozwojowego. Odpowiednie przekształcanie technik manualnych w zależności od dominującego typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić proces oceny napięcia mięśniowego w całym okresie rozwojowym
 • będą potrafili zaplanować na podstawie wyników badania część ‘przygotowanie do ruchu’ będącą integralna częścią pełnej jednostki terapeutycznej
 • będą potrafili wykonać wszystkie manualne techniki lokalne i globalne w każdym okresie rozwojowym

Wiedza:

 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Absolwent rozróżnia i definiuje mechanizmy prowadzące do zaburzeń strukturalnych narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia techniki specyficzne dla różnych typów zaburzonego napięcia mięśniowego (techniki wysokiej i niskiej stymulacji)
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia techniki specyficzne dla małych i starszych dzieci

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie obsługuje kartę badania metody DENEMS w części dotyczącej oceny napięcia mięśniowego
 • Absolwent potrafi z wykorzystaniem karty badania zweryfikować kryteria kwalifikacji dziecka do terapii manualnej (przygotowanie do ruchu) stanowiącej integralną część pojedynczej sesji terapeutycznej
 • Absolwent sprawnie planuje na podstawie karty badania pojedynczą sesje terapeutyczną dotyczącą terapii manualnej (przygotowanie do ruchu)
 • Absolwent sprawnie wyczuwa opór tkankowy podczas palpacji narządu ruchu
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki lokalne dla tkanek miękkich
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki lokalne dla stawów
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki globalne dla tkanek miękkich
 • Absolwent sprawnie wykonuje przekształcanie technik lokalnych z niskiej na wysoką stymulację

Kompetencje społeczne:

 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia charakteru zaburzeń występujących u dzieci w różnych okresach rozwojowych
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych wynikających z niepełnosprawności w całym okresie rozwojowym dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy diagnostycznej dotyczącej wieku rozwojowego
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy diagnostycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Planowanie procesu terapeutycznego w części ‘przygotowanie do ruchu’ na podstawie wyników karty badania
 2. Praktyczne opanowanie technik lokalnych dla tkanek miękkich i stawów u dzieci w różnym wieku
 3. Praktyczne opanowanie technik globalnych dla tkanek miękkich u dzieci w różnym wieku
 4. Przekształcanie technik lokalnych z niskiej na wysoką stymulację

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

Zapisz się